Documentele solicitate angajatorilor

A) In domeniul relaţiilor de muncă

1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului:
- Contract de societate ;
- Statutul societăţii ;
- Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului ;
- Hotărârea judecătorească de înfiinţare ;
- Codul fiscal ;
- Autorizaţia de funcţionare ;
- Acte adiţionale de modificare, completare ;
- Procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
- Numărul salariaţilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)

3. Registrul general de evidenţă a salariaţilor
- documentele de plată salariilor semnate de salariaţi;
- actele ce atestă plăţile către bugetul asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
- balanţa de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
- dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;
- foaia colectivă de prezenţă a salariaţilor;
- documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
- pentru dovedirea existenţei unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, monetare etc;
- registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societăţilor de pază;
- normative de plata in acord in cazul societăţilor care practica acest tip de salarizare;

Dosarele de personal ale salariaţilor, care ar trebui sa cuprindă:
- dovada realizării obligaţiei de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civilă; acte de studii şi calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fişa postului; acte adiţionale la contractele individuale de muncă; acte privind cercetarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; permisul de muncă (în cazul salariaţilor cetăţeni străini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);

4. Aprobarea de păstrare şi completare a carnetelor de muncă
Carnetele de muncă (în cazul angajatorilor care le păstrează şi completează)

5. Contractul colectiv de muncă (unde este cazul)

6. Regulamentul intern

7. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selecţia şi plasarea forţei de muncă
- actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;
- contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate;
- acte doveditoare din care să rezulte condiţiile şi modul în care se va desfăşura activitatea de mediere: spaţiul, dotările şi echipamentele utilizate, numărul, structura şi calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relaţii cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele şi solicitările de locuri de muncă, precum şi informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţă;
- dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;
- documente ale cetăţenilor români trimişi să lucreze în străinătate:
a) actul de identitate;
b) paşaportul, paginile cu fotografia şi cu viza;
c) carnetul de muncă, din care să rezulte că i-a încetat activitatea în ţară, în condiţiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sănătate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de muncă, în limba română;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicţia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulaţie în afara graniţelor ţării;
- alte documente necesare efectuării controlului în domeniul relaţiilor de muncă.

B) In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă


1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atributii in domeniul SSM;
- componenta serviciului de SSM
- conducatorii locurilor de munca;
- personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
- decizia de infiintare;
- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
- raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
- planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
- programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă
6. Dosarul medical individual
7. Fisa de aptitudini
8. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime”
9. Foaia de parcurs
10. Raport de sedinta siguranta circulatiei
11. Nota de comanda reparatii
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
13. Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
14. Tematici de instruire
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
19. Foaie de prezenta
20. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
22. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
23. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
25. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii(clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia)
26. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern
27. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă
28. Buletine de verificari PRAM
29. Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă
32. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate
33. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase
34.Certificate medicale cu diagnostic “accident”
35. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
37. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
38. Verificarile ISCIR
39. Fisa postului
40. Permisul de lucru cu foc
41. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
42. Documentul privind protectia la explozie
43. Autorizatie de lucru in zone Ex
44. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
45. Plan tehnic de exploatare
46. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
47. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
48. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
49. Plan de evacuare in caz de urgenta
50. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
51. Registre de evidenta a accidentelor usoare
52. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
53. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
54. Raportare semestriala a accidentelor de munca
55. Registrul de serviciu la bordul navelor
56. Registrul pentru substante toxice
57. Registrul de evidenta a materialelor explozive
58. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
59. Cartea tehnica a utilajului
60. Instructiuni de lucru
61. Proces verbal de punere in functiune a schelei
62. Conventiile de lucru
63. Proiectele de executie a constructurilor, ET
64. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
66. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
67. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
68. Contractele de lucrari
69. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
70. Fisa de expunere la riscuri profesionale
71. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
73. Registrul unic de control
Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one